Төлбөрийн нөхцөл /жилийн 3,73% хүүтэй дотоод аккредитив зээлийн үйлчилгээ/